German version (plain Google translation)             English version (plain Google translation)

Først ‘gidsler’ i autotoget, derefter køre de sidste 200 km i egen bil

Vi har nogle gange med tilfredshed benyttet os af den noget dyre, men på flere måder gode løsning det er, at tage auto-toget ned gennem Tyskland og Østrig.

I år skulle det vise sig at blive en usædvanligt kedelig oplevelse, med ikke-eksisterende service fra Deutsche Bahn (DB) autozug's side.

Som følge af DB autuzug's ansvarsfralæggende håndtering af en 9 timers forsinkelse, samt en rejseafslutning 200 km for tidligt, endte passagerer og togpersonale som ‘gidsler’ i en konflikt, der reelt kun kan ses som en konflikt mellem DB autozug og Österreichische Bundesbahnen (ÖBB).

Forsinkelsen opstår på turen mellem Berlin og Trieste 31. august/1. september. Det hele ender med, at vi bliver smidt af toget i Villach i Østrig, ca. 200 km før vort bestemmelsessted.

Denne ubegribeligt utålelige situation håndteres uden service overhovedet fra DB autozug’s side. Meldingerne fra centralt hold til det togpersonale vi som passagerer havde kontakt med, var totalt forvirrende og rodede, og efterlod det indtryk, at man ikke havde styr på noget som helst.

Hele dagen annonceredes ændrede, forventede ankomsttider, som alligevel ikke kom til at holde. Det bliver folk som er indespærret i et tog stressede og utrygge af. Et nærmest uendeligt antal gange holdt vi i kortere eller længere tid ved forskellige østrigske togstationer, hvor meldingen hver gang var, at der skulle skiftes lokomotiv, lokomotivfører eller begge dele. Det virkede som om vi lå og kørte i ring i timevis.

Folks frustrationer vendte sig naturligt nok mod DB autozug, og i mangel af overordnede, gik vi til de tilstedeværende togførere og sovevogns-konduktører. Disse forklarede, at skylden lå hos ÖBB. Noget med fejl på en køreledning. Så DB autozug fralagde sig ansvaret - vi skulle klage til ÖBB. Men den holder selvfølgelig ikke. Passagererne køber billetter hos DB autozug. DB autozug køber i Østrig kørsel af ÖBB. Hvis ÖBB ikke kan levere den aftalte ydelse, er det DB autozug, og naturligvis ikke DB autozug's passagerer, der har et udestående med ÖBB. Dette forklarede vi til sovevogns-konduktøren. Han kunne godt forstå os, men han sagde bare, 'hvad han havde fået besked på at sige'.

At der heller ikke blev budt på hverken vådt eller tørt i de mange nervepirrende timer, er også en utilgivelig fejl fra DB autozug's side. Det kunne, foruden mættende, have virket beroligende og udglattende. Ved de mange ophold på østrigske banegårde, havde det været en let sag at købe en stak sandwiches og nogle flasker vand. Da vi kl. ca. 16 kørte ind i Villach centrum - som sagt i egen bil - væltede folk ind i de første fast-food restauranter, der mødte deres vej.

På hjemrejsen diskuterede vi dette med sovevogns-konduktøren. Han kendte udmærkt godt den to uger gamle skandale-historie, og fortalte, at de som personale rent faktisk har penge med til at købe noget proviant, hvis uheldet er ude. Men eftersom 'skylden', ifølge de overordnede, ikke var DB autozug's, men ÖBB's, ville det have været fyringsgrund for hans kolleger, hvis de havde købt proviant til os! Wauw!!! for en personalepolitik de har i DB autozug...

I øvrigt har samtlige passagerer krav på godtgørelse som følge af forsinkelsen, og for Trieste-passagerernes vedkommende, også penge retur for turen fra Villach til Trieste, der jo måtte køres i egne biler. Hvorfor skal vi selv gå til sovevogns-konduktøren og bede om et skema? Hvorfor overfører DB autozug ikke bare på eget initiativ pengene til folks konti? Det er elementær hovedregning at finde ud af, hvad hver enkelt skal have retur. Herefter kunne man sende et brev til folk om, at hvis de havde yderligere fordringer som fx benzin, motorvejsgebyrer/vignette m.v., var man klar til at modtage en opgørelse.

Vi har naturligvis indsendt regnskab vedrørende godtgørelse og erstatning - dog ikke til ÖBB, men til DB autozug. Efter en måned kom der svar. DB autozug vil dække den del af transporten de ikke har gennemført, samt den godtgørelse man i henhold til EU-reglerne skal give ved en forsinkelse på mere end to timer. Følgeudgifterne (herunder benzin, vejafgifter og fortæring) er man ikke forpligtiget til at refundere. Det gør man så heller ikke. Togpersonalet havde ellers sagt til os, at vi skulle gemme og indsende bilag på de udgifter vi ville få som følge af, at vi skulle køre den sidste del af turen selv.

Det her er, for at sige det mildt, meget ringe.

Med venlig hilsen

Beth H. Pedersen og Per Jakobsen 

Eftertanker 22. november 2011:

Det, der er afgørende for mig, er den totale mangel på service fra DB Autozug's side. Erstatning/godtgørelse og penge kommer i anden række. Beløbsstørrelserne er af begrænset interesse.

Tænk på, at vi sad i toget i 22 timer i stedet for 13. I 9 timer uden vådt eller tørt, og uden mulighed for at komme til vores sager i bilerne. Vi havde jo ikke taget med til mere end en overnatning.

Vi manglede bl.a. vores rejsepapirer mhp. at kunne ringe til første overnatningssted i Venedig. Desuden havde lidt skønlitteratur været kærkomment ift. at slå de mange timer ihjel. Men vi kunne IKKE komme ind i vore biler, selv om vi nogle gange holdt i omkring en halv time.

Og så kan jeg ikke klare at blive fyldt med tågesnak og behandlet som en ubegavet tumpe. Tænk, at skulle høre på DB autozug fralægge sig ansvaret, under henvisning til fejl hos de østrigske baner!

Jeg har forsøgt at komme i dialog med DB Autozug. Det er ikke lykkedes endnu pr. medio November 2011.

DB Autozug kaster ikke om sig med email-adresser eller telefonopkald. Efter at have brugt ca. 100 kr. på at ringe til forskellige afdelinger pga. evindelige henvisninger til nye numre, samt uvilje mod at ringe mig op, når den jeg skulle tale med ikke var til stede før om en halv time. Når jeg så endelig fik vedkommende i røret var det for at få at vide, at vedkommende HELLER ikke var den rigtige.

På et tidspunkt får jeg en email-adresse. Den skriver jeg til og beder om

1) stillingtagen til behandlingen af kunderne

2) refundering af følgeudgifterne

Efter 14 dages venten, rykker jeg. Efter en uge henvises jeg til en ny email-adresse. Den skriver jeg det samme til. Intet svar, efter en uges tid henvises jeg til en tredje email-adresse.

Den skriver jeg til for et par dage siden.

I går fik jeg et svar fra den anden email-adresse: Man ville ikke refundere følgeudgifterne. Ingen stillingtagen overhovedet til DB Autozug's ikke-eksisterende service og tåbelige behandling af sine kunder.

Mvh Per Jakobsen

Eftertanker 2, 17. december 2011:

Den tredje email-adresse er kundenbetreuung@deutschebahn.com. Det betyder Deutsche Banhs Kundepleje. Jeg har nu skrevet til dem to gange, uden at have fået svar - overhovedet. End ikke et autosvar på, at mine mails er modtaget.

Så duer det hele jo overhovedet ikke til noget.

Glædelig Jul til alle der læser det her

Per Jakobsen

   Til toppen


Erste "Geiseln" in auto Zug, dann laufen die letzten 200 km mit dem Auto

Wir haben manchmal begrüßte uns, die etwas teurer, aber in vielerlei Hinsicht eine gute Lösung ist, um den automatischen Zug hinunter nehmen durch Deutschland und Österreich.

In diesem Jahr sollte sich als eine äußerst langweilige Erfahrung mit nicht vorhandenen Angebot der Deutschen Bahn (DB) Autozug Seite zu sein.

Als Folge der DB autuzug den Haftungsausschluss Umgang mit einer 9-stündigen Verzögerung, und eine Reise Ende der 200 km vorzeitig beendet Passagiere und Crew als "Geiseln" in einem Konflikt, der eigentlich nur als einen Konflikt zwischen DB Autozug und der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) gesehen werden kann.
Die Verzögerung tritt auf der Fahrt von Berlin nach Triest 31. August / 1. September. Alles endet, dass wir aus dem Zug sind in Villach, Österreich, ca. geworfen. 200 km vor dem Ziel.
Diese unvorstellbar unerträgliche Situation gehandhabt ohne Service überhaupt von DB Autozug Seite. Berichte aus der zentralen Ebene, um den Zug wir als Fahrgäste Kontakt hatte mit war total verwirrend und chaotisch, und hinterließ den Eindruck, dass Sie keine Kontrolle über alles hatte.

Den ganzen Tag ad geändert wurde, erwartete Ankunftszeit, die noch nicht bekommen zu halten . Es wird Menschen, die in einem Zug von Stress und Unsicherheit gefangen sind. Eine fast unendliche Anzahl von Zeiten, die wir für kürzere oder längere Zeit gehalten an den österreichischen Bahnhöfen, wo die Meldung jedes Mal war, dass es mussten ersetzt Lokführer oder beides sein. Es schien, als wären wir und fuhren im Kreis Stunden.

Folks Frustrationen sich natürlich genug, um den DB Autozug, und in Abwesenheit von Vorgesetzten, gingen wir zu den Anwesenden Fahrer und Schlafwagenzuschlags-Leiter. Sie erklärten, dass die Schuld bei ÖBB legen. Etwas mit Defekten in einer Kettenlinie. So DB Autozug nicht verantwortlich sei - wir sollten den ÖBB zu beschweren. Aber das mag natürlich nicht. Passagiere kaufen Tickets von DB Autozug. DB Autozug Käufer in Österreich laufen die ÖBB. Wenn ÖBB nicht liefern kann die vereinbarte Leistung, die DB Autozug, und offensichtlich nicht Autozug der Passagiere, die einen Streit mit ÖBB haben. Dies haben wir erklärt, um die Leiter-Schlafwagenzuschlags. Er konnte uns verstehen, aber er sagte nur, 'was er gesagt hatte, zu sagen.

"Dasgab es noch nicht einmal auf nassen oder trockenen Bedingungen in den vielen nervenaufreibenden Stunden angeboten, ist auch ein unverzeihlicher Fehler von DB Autozug Seite. Es könnte darüber hinaus zu füllen, haben schien beruhigend und glättend. Für viele bleiben an den österreichischen Bahnhöfen, war es ein Leichtes, einen Stapel von Sandwiches und einige Flaschen Wasser zu kaufen gewesen. Da stehen wir. über. 16 fuhren in die Innenstadt von Villach - wie gesagt mit dem eigenen Auto - Menschen stürzten in die erste Fast-Food-Restaurants erfüllt ihren Weg Schlafwagenzuschlags-Leiter..

Nach seiner Rückkehr haben wir darüber mit Er wusste ganz genau, die zwei Wochen alten Skandal Geschichte, und gesagt, dass die Mitarbeiter, die tatsächlich Geld haben, um einige Vorräte zu kaufen, wenn etwas passiert. Aber da die "Schuld", nach dem allgemeinen, nicht DB Autozug ist, sondern der ÖBB, wäre es aufgrund seiner Kollegen wurden feuern, wenn sie Vorräte für uns gekauft hatte! Wow! für eine Personalpolitik, die sie in den DB Autozug ...

Darüber hinaus behaupten alle Passagiere Ausgleichszahlungen als Folge der Verzögerung und der Triest-Personen-Fall auch Geld für die Rückfahrt von Villach nach Triest, die natürlich in ihren eigenen Autos fahren. Warum sollten wir Schlafwagenzuschlags-Leiter gehen und fragen, für eine Tabelle? Warum übertragen die DB Autozug nicht nur auf eigene Initiative Geld, um Menschen-Konten? Es ist elementar Kopfrechnen, um herauszufinden, was jeder Einzelne muss eine Rückkehr haben. Dann könnten Sie einen Brief an Leute schicken, wenn sie zusätzliche Forderungen, wie Benzin hatte, Autobahngebühren / Vignette, etc., bereit, eine Erklärung zu erhalten, -.

Warnatürlich haben wir Konten für die Vergabe Entschädigung eingereicht Nicht an die ÖBB, sondern DB Autozug. Nach einem Monat gab es Antworten. DB Autozug deckt den Teil der Reise haben sie versagt, und die Entschädigung im Einklang mit EU-Vorschriften müssen bei einer Verspätung von mehr als zwei Stunden liefern. Folgekosten (einschließlich Benzin, Maut und Verpflegung) sind nicht verpflichtet, zu erstatten. Das ist so entweder getan. Das Zugpersonal hatte sonst uns gesagt, wir sollten speichern und übermitteln Quittungen für Kosten würden wir als Ergebnis, dass wir den letzten Teil der Reise selbst ausgeführt hatte, zu bekommen.

Das ist, gelinde gesagt, sehr schlecht.

Viel grüß

Beth H. Pedersen und Per Jakobsen

Nachwirkungen 1, 22. november 2011:

Entscheidend für mich ist das völlige Fehlen von Service von DB Autozug Seite. Schäden / Erstattung und Geld kommt an zweiter Stelle. Amount Größen sind von begrenztem Interesse.

Denken Sie daran, dass wir auf dem Zug saßen 22 Stunden statt 13 In 9 Stunden ohne nass oder trocken, und ohne die Möglichkeit, unsere Koffer in die Autos kommen. Wir hatten nicht mehr als eine Nacht aufgenommen.

Uns fehlte wie unsere Reisepapiere MHP. Um den ersten Urlaub in Venedig nennen. Darüber hinaus hat wenig Literatur in Bezug willkommen gewesen, die viele Stunden totschlagen. Aber wir konnten nicht in unsere Autos zu bekommen, obwohl wir beobachtet manchmal in etwa einer halben Stunde.

Und dann kann ich nicht ertragen, mit Verschleierung gefüllt und behandelt werden wie ein unintelligent dumm. Stellen Sie sich auf dem Autozug lehnen Verantwortung zu hören, unter Hinweis auf die Störung mit der österreichischen Eisenbahnen!

Ich habe versucht, in einen Dialog mit dem Autozug geben. Die Welt konnte inzwischen. Mitte November 2011.

DB Autozug wirft nicht mit E-Mail-Adressen oder Telefonnummern anrufen. Nachdem er ca. € 14 zu nennen die verschiedenen Abteilungen durch unaufhörliche Verweise auf die neuen Zahlen, und die mangelnde Bereitschaft, mich anzurufen, wenn ich gesprochen habe, um nicht anwesend war, bevor die halbe Stunde. Als ich ihn endlich am Telefon war es kennen zu lernen, was er tut nicht das Richtige.

Irgendwann bekomme ich eine E-Mail-Adresse. Die Dinge, die ich zu schreiben und fragen Sie nach

1) die Bewertung der Behandlung von Kunden

2) Erstattung der extra Kosten,

Nach 14 Tagen des Wartens, bewege ich mich. Nach einer Woche sehe ich eine neue E-Mail-Adresse. Er schreibt mir gleich. Keine Antwort nach einer Woche Zeit, die ich an eine dritte E-Mail-Adresse beziehen.

Das schreibe ich vor ein paar Tagen.

Gestern erhielt ich eine Antwort von der anderen E-Mail-Adresse: Sie würden nicht erstattet wegen der Kosten. Keinerlei Stellung zu DB Autozug ist nicht existent Service und törichten Umgang mit seinen Kunden.

Grüße Per Jakobsen

Nachwirkungen 2, 17. december 2011:

Die dritte E-Mail-Adresse ist kundenbetreuung@deutschebahn.com. Das bedeutet, dass Deutsche Banh Customer Care. Ich habe ihnen jetzt zweimal, ohne beantwortet geschrieben - bei allen. Nicht einmal eine automatische Antwort, dass meine E-Mails empfangen.

So Tauben die ganze Sache überhaupt nichts.

Frohe Weihnachten an alle, die es hier lesen

Per Jakobsen

   Zu top


First 'hostages' in auto train, then run the last 200 km by car

We sometimes have welcomed us used to the somewhat expensive, but in many ways a good solution is to take the auto train down through Germany and Austria.

This year should prove to be an extremely frustrating experience with non-existent service from Deutsche Bahn (DB) Autozug's side.

As a result of DB autuzug's disclaimer handling of a 9-hour delay, and a travel end of 200 km prematurely ended passengers and crew as "hostages" in a conflict that really can only be seen as a conflict between DB Autozug and Österreichische Bundesbahnen (ÖBB).

The delay occurs on the trip from Berlin to Trieste 31st August / first September. It all ends up that we're thrown off the train in Villach, Austria, ca. 200 km before our destination.

This unimaginably unbearable situation handled without any service whatsoever from DB Autozug's side. Reports from the central level to the train we as passengers had contact with was totally confusing and messy, and left the impression that you had no control over anything.

All day ad was changed, expected arrival times, which still did not get to keep . It will be people who are trapped in a train of stressful and insecure. An almost infinite number of times we held for shorter or longer time at Austrian train stations where the message each time was that there had to be replaced locomotive driver or both. It seemed like we were and drove in circles for hours.

Folks frustrations turned naturally enough to the DB Autozug, and in the absence of superiors, we went to those present drivers and sleeper accommodation-conductors. They explained that the blame lay with ÖBB. Something with defects in a catenary. So DB Autozug denied responsibility - we should complain to the ÖBB. But the likes of course not. Passengers buying tickets from DB Autozug. DB Autozug buyer in Austria run by ÖBB. If ÖBB can not deliver the agreed service, the DB Autozug, and obviously not DB Autozug's passengers who have a quarrel with ÖBB. This we explained to the conductor-sleeper accommodation. He could understand us, but he just said, 'what he had been told to say.

"That there was not even offered on either wet or dry conditions in the many nerve-wracking hours, is also an unforgivable error from DB Autozug's side. It could, in addition to filling, have seemed soothing and smoothing. For many stay at Austrian train stations, had it been an easy matter to buy a stack of sandwiches and some bottled water. Since we are at. about. 16 drove into the center of Villach - as said in your own car - people tumbled into the first fast-food restaurants met their path.

On our return-trip we discussed this with sleeper accommodation-conductor. He knew full well the two-week-old scandal story, and told that the staff who actually have money to buy some supplies, if anything happens. But since the 'blame', according to the overall, was not DB Autozug's, but ÖBB's, it would have been firing due to his colleagues if they had purchased supplies for us! Wow! for a personnel policy they have in the DB Autozug ...

In addition, all passengers claim compensation as a result of the delay and the Trieste-passenger case, also money for the trip back from Villach to Trieste, which of course had to run in their own cars. Why should we go to sleeper accommodation-conductor and ask for a table? Why transfer the DB Autozug not just on its own initiative money to people's accounts? It is elementary mental arithmetic to figure out what each individual must have a return. Then you could send a letter to people that if they had additional claims, such as petrol, motorway tolls / vignette, etc., was ready to receive a statement.

Of course we have submitted accounts for awarding compensation - not to ÖBB, but to DB Autozug. After one month there were answers. DB Autozug will cover the part of the journey they have failed, and the compensation, in line with EU rules must provide for a delay of more than two hours. Consequential costs (including gasoline, tolls and meals) are not obligated to refund. This is done so either. The train crew had otherwise told us that we should save and submit receipts for expenses we would get as a result of that we had run the last part of the trip itself.

This is, to say the least, very poor.

Kind regards

Beth H. Pedersen and Per Jakobsen


Aftermath 1 as of November 22nd, 2011:

What is crucial for me is the total lack of service from DB Autozug's side. Damages / Reimbursement and money comes second. Amount sizes are of limited interest.

Remember that we sat on the train for 22 hours instead of 13 In 9 hours without a wet or dry, and without the opportunity to come to our cases in the cars. We had not taken more than one night.

We lacked such our travel papers, as we wanted to call the first holiday in Venice. Moreover, little literature has been welcome in relation to beat the many hours to death. But we could not get into our cars, although we sometimes observed in about half an hour.

And then I can not stand to be filled with obfuscation and treated like an unintelligent stupid. Imagine having to listen to DB Autozug disclaim responsibility, having regard to fault with the Austrian railways!

I have tried to enter into dialogue with DB Autozug. The world failed by now. mid-November 2011.

DB Autozug throws not with email addresses or phone call. After spending approx. $ 20 to call the various departments due to incessant references to the new numbers, and unwillingness to call me up when I was talking to was not present before the half hour. When I finally got him on the phone was it to get to know that he was not the right person.

At some point I get an email address. The things I write to and ask for

1) evaluating the treatment of customers

2) refund of costs resulting

After 14 days of waiting, I move. After a week I see a new email address. It writes the same to me. No reply after a week's time I refer to a third email address.

The things I write to a few days ago.

Yesterday I received a response from the second email address: They would not refund due to cost. No position whatsoever to DB Autozug's non-existent service and foolish treatment of its customers.

Regards Per Jakobsen

Aftermath 2 as of December 17th, 2011:

The third e-mail address is kundenbetreuung@deutschebahn.com. That means Deutsche Banh Customer Care. I have now written to them twice, without having been answered - at all. Not even an auto reply that my mail is received.

So what the hell is it all good for?

Merry Christmas to all who read this

Per Jakobsen

    To the top of page


Published October 18th, 2011
Edits, addtions November 22nd, 2011 and December 17th, 2011